Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
Dernek

Birlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği

Ana Tüzüğü

DERNEĞİN ADI

Madde 1.

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “Birlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği” adı ile bir dernek  kurulmuştur.       

Derneğin kısa adı “Birlikteik” dır. Bundan sonra bu metinde “Dernek” olarak geçecektir.

Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli  işlem  Mülki İdari Amirliği katında yapılır.

 

DERNEĞİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Madde 2.

Derneğin merkezi “Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. Yan Yol Sk. Aşiyan Apt. No: 17/10 Çamlıca-Üsküdar-İstanbul”dur. Şubesi yoktur.

Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul içinde derneğin adresi değiştirilebilir.

Dernek, Yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ

Madde 3.

Türkiye’deki İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi'nin gelişmesine katkıda bulunmak, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili kurumlar arasında her türlü diyalog ve işbirliğini sağlayarak bu kurumlar nezdinde İnsan Kaynakları Yönetimi mesleğinin yönetim kalitesini artırmaktır. Dernek Türkiye'nin çalışma ve iktisadi hayatı ile ilgili her türlü araştırmalar yaparak raporlar hazırlar bunu ilgili özel veya resmi kurumlara sunar; bununla ilgili kamuoyu çalışmaları yapar. İnsan Kaynakları Yönetimi mesleğini icra eden üyelerinin mesleki, ahlaki, kültürel, sosyal ve iktisadi yönden gelişmelerini sağlamak da derneğin amaçları arasındadır.

Dernek, İnsan Kaynakları Uzmanları ve Yöneticilerinin bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve iletişim ağlarını birbirleri ile paylaşmalarına zemin hazırlamak, bu doğrultuda workshop, eğitim, paylaşım toplantıları, seminer ve kongreler yapmak; bir taraftan İnsan Kaynakları Çalışanlarının kendi aralarındaki mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı diğer taraftan da insan kaynakları alanında kariyer yapmayı planlayan üniversite öğrencilerine de rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Dernek, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kamu ve özel kesimde çalışan uzman ve yöneticiler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlayarak, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, daha yüksek ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı mesleki gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeleri ülkemize getirmek, mesleğinde başarılı, kültürlü, ülkeye faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ ve PRENSİPLERİ

Madde  4.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Türkiye ve Dünyadaki yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut İnsan Kaynakları Yönetimi modellerinin tanıtılmasına ve  geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için araştırma, inceleme raporları hazırlamak.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında öncülük edecek kadrolar yetiştirmek ve kurumlar oluşturmak.
 • İnsan Kaynakları alanında çalışanların kendi aralarındaki mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • İnsan Kaynakları çalışanlarının bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve iletişim ağlarını birbirleri ile paylaşmalarına zemin hazırlamak, üyelerine rehberlik yapmak, aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi sisteminin geliştirilmesi için kanuni düzenleme taslakları hazırlamak ve ilgili makamlara önermek.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi mesleğinin kalitesinin arttırılmasına ve uygun standartların sağlanmasına çalışmak, Kalite Yönetimi için Araştırma Merkezi, Enstitü veya Akademi kurmak ve işletmek.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında workshop, eğitim, paylaşım toplantıları, kariyer günleri, zirve, seminer, sempozyum ve kongreler düzenlemek.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi biliminin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurtiçi   ve yurtdışı lisans ve lisansüstü çalışmaları desteklemek.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kariyer yapmayı planlayan, başarılı, fakat kısıtlı imkânı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak, staj imkânı sağlamak, burs vermek,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında başarılı çalışmaları ile emeği geçmiş olan insanlara ödül vermek ve bunun için organizasyonlar düzenlemek.
 • Üniversitelerle işbirliği yaparak sertifika ve yüksek lisans programları düzenlemek.
 • İnsan kaynağına ihtiyacı olan kamu ve özel kesim kurumlarına seçme ve işe yerleştirme hizmeti vermek için ilgili Bakanlıktan izin almak ve seçme ve işe yerleştirme hizmeti vermek.
 • Kamu ve özel kesim kurumlarının çalışanlarına yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vermek.
 • İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanlarını tüm resmi kurum kuruluş ve odalarda temsil etmek, kurul ve komisyonlar oluşturmak gerekirse bunlar nezdinde temsilciler tayin etmek.
 • Araştırma, eğitim ve öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı geziler tertiplemek.
 • Stajyer İnsan Kaynakları Uzmanlarına yönelik, bilgi ve tecrübelerini artırıcı özel eğitim programları düzenlemek.
 • Devletin teşviklerinden yararlanabilmek için projeler geliştirmek
 • İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanlarının araç-gereç ve dokümanlarının ortak üretimini sağlamak ve üyelerini yararlandırmak.
 • İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanlarının Bakanlık, SGK ve bağlı Müdürlüklerce yapılan teftişlere hazırlanmasını sağlamak için, kendi içinde teftiş/denetim kurumu oluşturmak.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında nitelikli düşünceler/ürünler/anlayışlar/projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve çalışma hayatına yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Dernek bünyesinde çalışma birimleri, kurul ve komisyonlar oluşturmak.
 • Amaçları doğrultusunda her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunmak, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, kamuoyuna yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak veya hazırlatmak ve yayınlatmak. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak.
 • Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü yayınlar halindeyayımlamak.
 • Amaçları doğrultusunda hizmet sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam etmek ve yetiştirmek.
 • Gerekli gördüğünde yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açmak. Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz edinebilmek. İpotek almak ve vermek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.
 • Üyeleri arasında veya üyeleri ile diğer kurum ve kişiler arasındaki ihtilafların hakem yoluyla çözümünü sağlamak için TAHKİM KURUMU ve bu kuruma bağlı TAHKİM KURULLARI oluşturmak.

 

 • Dernek amacı doğrultusunda özel şahıslar, tüzel kişilikler, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, işbirliği zeminleri oluşturmak, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla üst yapılar, platformlar, federasyonlar, konfederasyonlar vb. çatılar oluşturmak, var olanlara üye olmak.
 • Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler vb Birimleri kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam etmek ve yetiştirmek. Uygun gördüğü üst platformlara, federasyon ve konfederasyonlara üye olmak.
 • Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenlemek. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacıyla fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu türden faaliyetlere katılmak.
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarının denetlenmesi, belgelendirilmesi, standartlara akredite edilmesi çalışmaları yapmak.
 • Derneğin malvarlığını artırmak için iktisadi teşebbüslerde bulunmak, şirketler, işletmeler kurmak ya da kurulmuş olanlara ortak olmak. Hisse senetleri vb. şeyleri satın almak ve satmak. Nakdi değerlerini gerekli gördüğü hallerde döviz ya da altın olarak değerlendirmek
 • Derneğe yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları, hibeleri, bağışları, aidatları kabul etmek, amacına uygun olarak kullanmak ya da kullandırmak.
 • Amaçların gerçekleştirilmesi için uluslararası faaliyette bulunmak,  kanuna uygun olan her türlü  faaliyeti yapmak.
 • Üyesi olan tüzel kişileri (vakıflar, dernekler) usul çerçevesinde denetlemek.
 • Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapmak.

 

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde  6.

 • Firmalarında yönetici unvanıyla çalışanlar veya Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi olanlar.
 • İnsan kaynaklarının tüm alanlarında çalışanlar, İnsan Kaynakları alanında danışmanlık yapanlar.
 • Yüksek Öğretim Kurumlarında öğretim üyesi olarak görev yapanlar, akademisyenler. Üniversite, Yüksek Lisans, Doktora Öğrenimine devam eden Öğrenciler

 

 • Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip yabancılar da dâhil olmak üzere, yasalarda öngörülen üyelik koşullarını taşıyan, 18 yaşını tamamlamış, kamu ve özel kesimde çalışan, derneğin tüm amaç ve ilkelerini benimseyen, tüzükteki bütün şartlara uymayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiler, dernek kurucularından iki kişinin veya dernek kurucularından bir, dernek üyelerinden üyeliği 3 yılı aşmış olanlardan iki kişinin önermesi koşuluyla dolduracakları üyelik başvuru formu ile dernek merkezine başvururlar.  Üyelik için başvuranların durumu, Yönetim Kurulu tarafından, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilmek suretiyle 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.
 • İlgili kanunlar ve yönetmeliklerde derneğe üye olamayacakları belirtilenler derneğe üye olamazlar.
 • Tüzel kişilerin üyeliğinde belirli kriterlere göre yeterlilik, yapılanma ve teşkilatlanma şartı gözetilir. Tüzel kişilerin üyelik başvurusunda Yönetim Kurulu başvuruyu kabul ya da ret kararı verebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, genel kurulda tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 • Dernek üyeleri dernek hizmetlerinden öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yararlanır.
 • Tüm üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, üzerine aldığı görevleri, aidatını zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

Üyelik şartlarını haiz adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

 1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, derneğin amaç, ilke, esas, anlayış, çalışma ve hizmet konularıyla, ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini; gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten "üyelik başvuru formu" nu doldurup dernek başkanlığına sunarlar. Adaylar üyelik başvuru formu’ yla beraber kendilerini dernek üyeliğine tavsiye eden Madde 6/1 de belirtilen üyelerin tezkiye mektubunu da gerekli diğer belgeler ve ekleri ile birlikte dernek başkanlığına sunarlar.
 2. Dernek, yönetim kurulu üyeleri ya da kuracağı bir komisyon aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını adaya yazılı olarak bildirir.
 3. Adayın derneğe üyeliğinin uygun görülmesi halinde adaydan derneğe üyelik için öngörülen Giriş Aidatı ve yıllık aidatını 30 (otuz) gün içinde ödemesi istenir.
 4. Dernek, lüzumu halinde adayların başvuru tarihinden başlamak üzere 12 aylık bir bekleme sürecinden sonra üye olup olmayacağına karar verir. Bu süre zarfında başvuru sahipleri “aday üye” statüsündedir.
 5. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek Üye Defteri''ne kimliği işlenir ve kendisine ''Üye Kimlik Belgesi'' verilir.
 6. İlk defa yapılan üyelik başvurusunda, üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesindir,  hiçbir yere itiraz edilemez.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde  7.

Dernek üyelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Asli Üyelik :Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan özel ve tüzel kişilerin üyeliğidir. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; mükellefiyetleri ise, özel toplantılara ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme gayretlerini kapsar.
 • Fahri Üyelik:Sadece bir şeref payesi olup, çalışma ve yardımlarıyla derneğe veya  İnsan Kaynakları Yönetimi mesleğine hizmet etmiş olanlara Genel Kurul tarafından  verilen bir unvandır. Dernek amaç ve ilkelerine önemli bir ölçüde katkı sağlayamasa bile dernek içinde bulunma arzusu taşıyanlara, derneğin asli üyesi olmayan ancak derneğin amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişilere başvuruları üzerine en az iki kurucu üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişiler derneğe fahri üye kaydedilebilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılıp temennilerde bulunabilirler ancak organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar.
 • Aday Üyelik:Derneğe üye olmak isteyenler için derneğin öngördüğü ve başvuru tarihinden başlamak üzere 12 aylık süreçte üyelik başvurusu bekletilen kişiler aday üyedirler. Bu süreç sonunda Yönetim Kurulu, başvuru sahiplerini asil üyeliğe alabilir ya da aday üyeliği iptal ederek, başvuru sahiplerine durumu bildirir. Tüzel kişiler de aday üyelik konusunda aynı işlemlere tabi tutulur.  
 • Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği: Derneğin kuruluşundan sonra oluşturulan ve dernek çalışmalarına yaptıkları önemli katkılardan ve kalıcı hizmetlerden dolayı dernek genel kurulunca seçilen kişilerin üyeliğidir.
 • Derneğe, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine uzun süre ve önemli ölçüde katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu kararıyla onur belgesi verilebilir. Fahri üyeler ve onur belgesi verilenler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.
 • Dernek asli üyeleri ve fahri üyeleri kendi aralarında eşit haklara sahiptirler. Sadece asli üyeler, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Her üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler kendileriyle ilgili konularda oylamalara katılmazlar.

ONURSAL ÜYELİK ve ONURSAL BAŞKANLIK

Madde  8.

Derneğin amacına uygun çalışmalara herhangi bir yoldan katkıda bulunana ve derneğe üyeliği ile onur verebilecek nitelikteki şahsiyetlere Dernekçe verilen payedir. Yönetim Kurulu kararı ile verilen onursal üyelik ve başkanlık payeleri Genel Kurul’un bilgisine arz olunur.

Onur üyeleri aidat ödemezler, Genel Kurul’a davet edilirler; burada söz hakkına sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Onursal başkan veya onursal üye dernek üyesi olduğu takdirde üyelik yükümlülüklerini haizdir.

ÜYELİKTEN  ÇIKMA ve ÇIKARILMA

Madde  9.

 • Çıkma: Her üye, önceden dernek merkezine yazılı olarak üyelikten çıkma isteğini bildirmek şartıyla dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak, çıkan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar tüm aidat borçlarını ödemesi zorunludur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirerek çıkan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Üyenin vefatı halinde üyelik sona erer, vefat eden üyenin kaydı ile varsa aidat borcu silinir. Üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılanların aidatları iade edilmez.
 • Çıkarılma:Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunanlar, yönetim kurulundan yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokacak tasarruflarda bulunanlar, tüzükte veya kanunda yazılı vasıfları ve temyiz kudretini kaybedenler, taahhüt ettiği aidatı tebligata rağmen ödemeyenler,  verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, yönetim kurulu tarafından yazı ile veya beyan ettikleri elektronik posta adresi veyahut ilan tahtası aracılığı ile uyarılır. Uyarıya rağmen, haklı bir özür bildirmeksizin 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:

 1. Aidatlar yılın ilk 3 ayında ve yıllık ödenir
 2. Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve tüzük hükümlerine aykırı davranmak. Dernek amacına aykırı hareket etmek, dernek düzenine uymamak ve derneğe sadakat göstermemek.
 3. 1 yıl sonunda kendisine bildirilen ihtara rağmen, mazeretsiz taahhüt ettiği yıl içerisinde aidat yükümlülüklerini yerine getirmemek.
 4. Sevk edildiği disiplin kurulunun teklifi doğrultusunda ve  Yönetim Kurulu kararıyla süresiz üyelikten çıkarılma cezası almak.
 5. Toplumun ekseriyetinin kabul ettiği genel ahlak kurallarına aykırı davranmak, üye olduktan sonra yüz kızartıcı suç işlediği sabit olmak.
 6. Üyelikten çıkarılmada tüzel kişiler için de aynı hususlar geçerlidir.
 • Dernek üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılanların veya yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılanların durumları üye kayıt defterlerine işlenir ve kayıtları kapanır. Bu durumda olanlar dernekte herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yönetim kuruluna yazı ile bildirmek suretiyle istediği zaman üyelikten ayrılabilir. Ancak geçmiş üye aidatlarını ödemek zorundadır.

Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:

 • Üyelik sıfatı sona eren üyenin ''Dernek Üye Defteri"ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.
 • Ölen üye dışında çıkan ya da çıkarılan üyenin aidat borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
 • Üyelikten çıkarılan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulu Kararı yazı ile bildirilir.

YILLIK AİDAT ve GİRİŞTE YAPILACAK ÖDEME

Madde  10.

 • Derneğe üyelik için başvuranlardan giriş için bir defaya mahsus olmak üzere 120 TL (Yüz Yirmi Türk lirası) alınır. Tüzel kişilerin girişte ödeyeceği miktar, gerçek kişilerin ödeyeceğinin 2 (iki) katıdır.
 • Dernek üyelerinin ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidat miktarı 240 TL (İki Yüz Kırk Türk lirasıdır). Tüzel kişilerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı, gerçek kişilerin ödeyeceğinin 2 (iki) katıdır.
 • Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Genel Kurul kararı ile yeniden belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde  11.

Derneğin gelir kaynakları:

 1. Üyeliğe kabul edilenlerden tahsil edilen giriş aidatı ve üyelerden tahsil edilen yıllık aidatlar,
 2. Dernekçe yayınlanan, tertiplenen piyango, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, eğitim, panel, kongre, gezi, kermes, sergi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 3. Dernek tarafından geliştirilecek projelerin satışından elde edilecek gelirler,
 4. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
 5. Şube ödentisi, (Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.)
 6. Derneğin taşınır, taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler,
 7. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
 8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 9. Yurt içinden ve yurt dışından elde edilebilecek her türlü bağış, hibe vb. yardımlar,
 10. Diğer gelirlerden oluşur.

BÖLÜM II.

ORGANLAR

MADDE 12.

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Yönetim Kurulu’nun talebiyle oluşturulan kurullar

GENEL KURULUN KURULUSU

MADDE 13.

Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır ve delegelerden oluşur. Genel Kurul Tüm aidatlarını tam olarak ödemiş üyelerden seçilir. Derneğin şubesi olmaması durumunda; delegeler derneğin tüm üyeleridir. Derneğin şubesi olması durumunda: Doğal Delegeler (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Şube Başkanları) ve seçilmiş delegeler (her şubede 10 üyeye 1 delege) vardır. Her şube delegeleri şubeye kayıtlı üyeler tarafından 10 üye için bir delege seçerek Genel kurul delegesini belirler. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI

MADDE 14.

Aşağıdaki hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Tüzüğün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğe lüzumlu taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek
 7. Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışındaki konuların görüşülüp karara bağlanması
 8. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi
 9. Derneğin feshi
 10. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın genel kurulca yapılmasını öngördüğü diğer görevlerin yerine getirilmesi
 11. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek,

GENEL KURULUN TOPLANMASI, KARAR ALMASI

MADDE 15.

 1. Genel Kurul, 3 (üç) yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine olağan; Yönetim, Denetim Kurullarının gerekli gördüğü zamanlarda veya üyelerin beste birinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü toplanır.
 2. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmek veya gazetede ilan vermek ya da elektronik posta ile bildirilmek üzere toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
 3. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 4. Genel Kurul toplantısı Genel Merkez’in bulunduğu İstanbul’da yapılır.
 5. Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 6. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Acılısı yapıldıktan sonra, acık oyla 1 Divan Başkanı, 1 Divan Başkan Vekili, 2 Yazman ve 4 sayım elemanından oluşacak Divan Başkanlık Kurulu seçilir. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Genel Kurul’da yalnız gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Ancak tüzük değişikliği ve fesih konularının görüşülebilmesi için, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile istenmesi gerekmektedir.
 7. Genel Kurul’a katılım sadece o yıla ait aidatını ödemiş ve geçmiş yıllara ait borcu olmayan üyelerle sınırlıdır. Bu şartlara haiz olmayan üyeler Genel Kurul salonuna alınmaz. Genel Kurul’a katılmak isteyen üyeler önce kayıt masasına giderek Hazirun Defterini imzalar ve üzerinde isim ve üyelik numaraları bulunan ve Genel Kurula katılma haklarının bulunduğunu belgeleyen ve üzerinde isimleri bulunan onaylı Kartlarını teslim alırlar. Söz konusu kartların tüm Genel Kurul salonuna girecek üyeler tarafından gözükür şekilde yakalarına takılmış bulunması şarttır. Gizli yapılacak oylamalar sırasında oy verecek kişilerin katılım kartları oy sayım memuru tarafından kontrol edilir. Yönetim, Denetim ve tüzük gereği diğer kurullar için yapılacak seçimlerde Divan Başkanı gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra aşağıdaki secim usullerinden birinin yapılmasına karar vererek acık oylama yapar. Oylama sonunda aşağıdaki usullerden birine karar verir:
  • Secime adaylar, seçilecek organları usulüne uygun şekilde hazırladıkları basılı liste ile katılabilirler, secime katılacak grup birden fazla ise her grup secim başlamadan önce listelerini Divan Başkanlığına teslim eder. Divan Başkanlığı seçmenlere mühürlü zarfın içerisine konulmak üzerine katılım listesinin tamamını vererek bir tanesinin zarfın içersine konulmasını ister. Zarfa konulan liste secim sandığına atılır.
  • Seçime katılacakların isimleri panoya yazılarak seçilecek kişilerin asil sayıları kadar kişinin isimleri Divan Başkanlığınca verilen mühürlü kağıda yazılıp yine mühürlü zarfın içerisine koyularak secim sandığına atılır. Tüm bölümler için aynı kişilerin yazılması halinde yedek üyelik için panoda yazılı üyeler arasında bulunanlar kura yolu ile listeye dâhil edilerek liste tamamlanır.
  • Secime katılacak gruplar kendi aralarında anlaşarak, secim için tek bir liste yapıp seçilecek kişilerin asil sayıları kadar kişilerin isimlerini işaretleme yolu ile de secime gidilebilir. Tüm bolümler için aynı kişinin yazılması halinde yedek üyelik için çarşaf listede yazılı üyeler arasında bulunanlar kura yolu ile listeye dâhil edilerek liste tamamlanır. Divan Başkanlığınca verilen çarşaf liste yine Divan Başkanlığınca verilen zarfın içerisine konularak secim sandığına atılır. Oy verecekler zarf ile birlikte katılım belgesini de görevliye teslim eder. Kendisine verilen secim zarfını kaybedene yenisi verilmez.
 1. Genel Kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararının alınabilmesi için Genel Kurul toplantısına üçte iki nispetinde üyenin katılması ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin fesih kararına olumlu oy vermesi şarttır. Fesih ve tüzük değişikliği için yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında üçte iki çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği ve fesih kararı görüşülebilir ancak kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
 2. Genel Kurul toplantısı Başkanlık Kurulunca düzenlenen tutanak, Başkanlık Kurulu tarafından imzalanarak yeni Yönetim Kurulu'na verilir.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUSU, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

MADDE 16.

Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkan ve yardımcısını, sekreterini ve danışmanını seçilenler arasından belirler. Dernek yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgâhında önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır.

Derneği uçuncu şahıslara karsı Genel Başkan, Genel Başkanın yokluğunda, Genel Başkan Vekili temsil eder. Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinden birisi de görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere gerekli gördükçe sair çoğunlukta toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Genel Başkan'ın katıldığı görüş kararlaşır. Kararlar karar defterine yazılarak karara katılanlar tarafından imzalanır. Yönetim Kuruluna seçilen kişiler sahip, ortak, yöneticisi veya üyesi oldukları şirketlerini hiçbir şekilde Dernek faaliyetleri nedeniyle avantajlı duruma getiremez. Kişilerin Yönetim Kurulunda olması nedeniyle diğer üyelerin şirketlerinden farklı bir uygulama yapılamaz. Yönetim Kurulu bu hususu destekleyici bir karar alamaz. Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri Etik Kurallara uymak zorundadır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 17.

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için tüm yetkiye sahip olan Yönetim Kurulu'nun basliça görevleri şunlardır:

 1. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet eder. Genel Kurul gündemini hazırlar.
 2. Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlar ve uygulamasını yapar ve Genel Kurula sunar.
 3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak. Dernekler kanunu uyarınca tutulması gerekli defterleri tutar.
 4. Dernek şubelerinin açılması veya açılmış şubelerin kapatılması hususunda Genel Kurul’dan yetki alır.
 5. Şubelerin hesaplarını konsolide bütçe içerisinde kontrol eder
 6. İktisadi İsletmenin faaliyetlerini yürütür.
 7. Ödenecek harcırah miktarını tespit eder,
 8. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 9. Derneğin gelirlerini toplar.
 10. Belgelere dayandırarak Dernek amaçlar doğrultusunda masraflar yapar.
 11. Üyelik isteğinde bulunan şahısların ve tüzel kişilerin üyeliğe kabul edilip edilmemesine karar verir.
 12. Kendilerine sevk edilen olaylarla hakkında oluşturacağı disiplin kurulunun önerisi üzerine, üyelik nitelik ve şartlarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına, aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek.
 13. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak.
 14. Şube Yönetim ve denetim kurullarının faaliyetlerini denetler.
 15. Yasalarda ya da dernek tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek
 16. Derneği temsil etmek veya bu amaç için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir, resmi organlar tarafından istenen temsilciyi yönlendirir.
 17. Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yılsonu itibariyle Dernekler İl Müdürlüğü’ne vermek.
 18. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer isleri yapar ve yetkileri kullanır; gerektiğinde Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır, dernek çalışanlarını tayin eder, terfi ettirir, cezalandırır veya hizmet akitlerini fesheder.
 19. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim alır. Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükleri uygulamaya koyar.
 20. Genel Kurul kararlarını tatbik eder.
 21. Dernek Merkezinden Şubelere veya Şubelerden Dernek Merkezine para aktarımı konusunda karar alır.
 22. Danışma Kurulu grup üyelerini seçer ve önerileri ile dilekleri hakkında karar verir.
 23. Çalışma gruplarının ve oluşması muhtemel grupların üyelerini seçer ve önerileri ve dilekleri hakkında karar verir.
 24. İktisadi İsletme ile ilgili kararları verir.
 25. Gerektiğinde Etik Kurulun önerileri ve dilekleri hakkında karar verir.
 26. Tüzük gereği yapılması gereken diğer islere karar verip takip eder.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELIĞININ VE GÖREVIN SONA ERMESI

MADDE 18.

 1. Yönetim Kurulu üyesi yazılım beyanı ile Yönetim Kurulundan ayrılabilir.
 2. Dernek üyeliği sona eren üyenin yönetim kurulu üyeliği de sona erer.
 3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 3 Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen 4. toplantıya da katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliğinin yitirilmesine, Yönetim Kurulunca karar verilir. Yönetim Kurulu; üyeliğini yitiren üyeye Yönetim Kurulu kararını, yitirme nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirir.

DENETIM KURULU'NUN KURULUSU, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

MADDE 19.

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir. Secim sonunda yapılan ilk toplantıda asil üyeler acık oy ile kendi aralarında Denetim Kurulu Başkanını seçerler. Denetim Kurulu en az 3 ayda bir olmak üzere gerekli gördükçe salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

DENETIM KURULU'NUN GÖREV VE YETKILERI

MADDE 20.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DENETIM KURULU ÜYELIĞININ SONA ERMESI

MADDE 21.

Denetim Kurulu üyesi, Denetim Kuruluna yapacağı yazılı irade beyanı ile Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılabilir.

 1. Dernek üyeliği sona eren üyenin Denetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.
 2. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 3'er aylık 3 Denetim Kurulu toplantısına gelmeyen Denetim Kurulu üyesi Denetim Kurulunca yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen 4. toplantıya gelmeyen üye Denetim Kurulunca Denetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır. Mücbir sebepler dışında zorunlu nedenlerin takdiri Denetim Kuruluna aittir. Denetim Kurulundan çıkarılan üyeye çıkarılma kararı nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir. Denetim Kurulu üyeliği son bulan üyenin yerini, Genel Kurulda en çok oy almış yedek Denetim Kurulu üyesi doldurur. Oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 22.

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 3 (üç) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 23.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 24.

Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE 25.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye  sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinden biri olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BÖLÜM III

DERNEK İÇİ MALİ İŞLER VE DENETİM

MADDE 26.

 1. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık’ta sona eren 3 yıldır.
 2. Dernek kasasındaki 500.-TL (beş yüz Türk lirası)'ndan fazlası dernek adına açılacak bir banka hesabına yatırılır.
 3. Bankadan çekilmesi gereken para, iki Yönetim Kurulu asil üyesinin imzası ile çekilir.
 4. Derneğin yıllık gelirinden o yıla ait bütün masraflar düşüldükten sonra kalan gelir, ertesi yıl hesaplarına devredilir.
 5. Dernek kanununa göre tutulması zorunlu olan, Üye Kayıt defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Gelir ve Gider Defteri, Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço defteri ile Demirbaş defteri noterden tasdik ettirilerek, dernek merkezinde saklanır.
 6. İktisadi İsletme ile ilgili yasal defterler ve mali denetim yasaların öngördüğü şekilde yapılır.
 7. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

YASAYA UYGUNLUK

MADDE 27.

Bu tüzük maddeleri, mevcut yasalara göre veya sonradan kabul edilecek yasalar karsısında, herhangi bir maddesi uygun olmaz ise, sadece uygun olmayan maddeler iptal edilir. Diğer maddeler uygunluğunu korur.

TÜZÜK DEĞISIMI

MADDE 28.

Tüzük değişiklikleri, Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun ya da üyelerden birinin yazılı isteği ile Genel Kurula katılanların 2/3 (üçteiki) oy çoğunluğu ile yapılabilir. Tüzük değişiklikleri, Genel Kurul Üyelerine en az 15 (onbeş) gün önceden bildirilmedikçe görüşülemez.

DERNEĞIN DAĞILMASI VE MAL VARLIĞININ DEVRI

MADDE 29.

Dernek Genel Kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Bunun için Genel Kurula katılanların 2/3 (üçteiki) sinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların 2/3 (üçteiki) sinin oyu ile karar verilmesi gereklidir. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 30 (otuz) gün içinde mahallin mülki amirine bildirilir. Derneğin feshi halinde, derneğin taşınır ve taşınmaz malları benzer amaçlara hizmet eden vakıf ya da derneklerden birine devredilir.

BORCLANMA

MADDE 30.

 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredi mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 31.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

MADDE 01.

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :          Görev Unvanı              :

Ali Doğan                        Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Bektaş                         Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 31 (Otuzbir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!