Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
 

Yönetmelik - 50 ve Üzeri Sigortalının Çalıştırıldığı İşyerlerinde Eksik Gün Bildirimi Kaldırılıyor.

2011-06-20 00:00:00

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

                                         SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

                                                            YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Kanunun 4 üncümaddesi ile isteğe bağlısigortalılık hükümleri ve 506 sayılıKanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalıolmayan, kendi sigortalılıklarından dolayıbu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşınıdoldurmuşolanlardan; tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar.

ğ) Ticari taksi, dolmuşve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracıişyerlerinde kısmi süreli işsözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıklarıkişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı10 günden az olacak şekilde çalışanlar.

h) Kanunun 4 üncümaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli işsözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıklarıkişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı10 günden az olacak şekilde çalışanlar.”

b) Üçüncüfıkrasının (b) bendinde geçen “zorunlu”ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “işkazasıve meslek hastalığısigortası”ibaresinden sonra gelmek üzere “, bunlardan bakmakla yükümlüolunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası”ibaresi, (ç) bendine “işkazasıve meslek hastalığı”ibaresinden sonra gelmek üzere “, bunlardan bakmakla yükümlüolunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “Kanunun 4 üncümaddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralıalt bentleri”ibaresi, “Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi”şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Kamu idareleri”ibaresi, “Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar”şeklinde değiştirilmişve (h) bendine “muafiyet belgesiyle belgeleyenler”ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 65 yaşınıdolduranlardan talepte bulunanlar”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 11 inci maddesinin;

a) Birinci ve altıncıfıkralarında geçen “zorunlu”ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) Dördüncüfıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ticari kazançveya serbest meslek kazancınedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıçtarihi itibarıyla başlar ve vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayıgeçmemek üzere vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren vergi dairelerince,”

“ç) Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları, muhtar seçildikleri tarih itibarıyla başlar ve muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarınıilgili seçim kurulundan aldıklarıtarihten itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince,”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 14 üncümaddesinin;

a) İkinci fıkrasının; (a) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde, (ğ), (h), (i) ve (l) bentlerinde yer alan “tarihte”ibareleri “tarihten bir gün öncesinden itibaren”şeklinde değiştirilmiş, (k) bendine “muafiyetin başlangıçtarihi itibariyle”ibaresinden sonra gelmek üzere “yahut 65 yaşınıdoldurmasınedeniyle talepte bulunduğu tarihten itibaren”ibaresi eklenmiştir.

“a) Ticari kazançveya serbest meslek kazancınedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin sona erdiği tarih itibarıyla sona erer ve vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayıgeçmemek üzere vergi mükellefinin işi bırakma işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren vergi dairelerince ve sigortalılarca,”

“m) 6132 sayılıKanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları, lisanslarıyenilenmeyenler için lisanslıolduklarıyılın sonunda sona erer ve bu tarih Türkiye Jokey Kulübüve sigortalılarca,”

b) Dördüncüfıkrasının (b) bendinde geçen “zorunlu”ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Aynımaddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Sigortalının Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynıanda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise (a) bendi kapsamında sigortalısayılır.

(10) Sigortalılık hallerinin çakışmasınedeniyle Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığıesas alınanlar, yazılıtalepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazançalt sınırıve üst sınırına ilişkin hükümler saklıolmak kaydıyla, esas alınmayan (b) bendi kapsamındaki sigortalılığından dolayıtalep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayıizleyen ayın sonuna kadar (b) bendi statüsünde primlerini ödemeyenlerin ödeme hakkıdüşer. Bu şekilde ödenen primler; işkazasıve meslek hastalığısigortasından sağlanan haklar yönünden, 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir.

(11) Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralıalt bendi ile aynımaddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynıanda tabi olacak şekilde çalışılmasıdurumunda, (b) bendinin (4) numaralıalt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır.

(12) Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak olduklarıişyerlerinden dolayı, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıolamayacaklarından bu durumda olanlar hakkında dokuzuncu ve onuncu fıkralarda yer alan hükümler uygulanmaz.”

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) (a) bendi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların işkazasıgeçirmesi halinde, kendileri veya işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geçüçişgünüiçinde,”

MADDE 6 AynıYönetmeliğin 36 ncımaddesinin üçüncüfıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) (a) bendi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işverenleri tarafından,”

MADDE 7 AynıYönetmeliğin 40 ıncımaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynıbendin (1), (2) ve (4) numaralıalt bentleri kapsamındaki sigortalıkadının, erken doğum yapmasıhalinde doğumdan önce kullanamadığıçalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üçhafta kalıncaya kadar çalışmasıdurumunda, doğum sonrasına ilave edilen her gün için,

e) Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan sigortalıların işkazasıve meslek hastalığısigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için işkazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmişolmalarıve sigortalılıklarının sona ermemişolması, bu Kanuna göre işkazasıveya meslek hastalığından dolayıgeçici işgöremezlik ödeneği,”

“(13) Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılık hallerinin çakışmasınedeniyle 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığıesas alınanlardan (b) bendi kapsamında prim ödemek isteyen sigortalıların, işkazasıgeçirmesinin ya da meslek hastalığına tutulmasının (b) bendi kapsamında iken olduğunun tespiti halinde işkazasıve meslek hastalığısigortasından sağlanan haklar yönünden 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar yönünden 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, işkazasıve meslek hastalığının (a) bendi kapsamında çalışırken olduğunun belirlenmesi halinde ise kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan tüm haklar yönünden 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 8 AynıYönetmeliğin 66 ncımaddesinin;

a) İkinci fıkrasında yer alan “günlük kazancın %32’si”ibaresinden sonra gelmek üzere “,(i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortasıprimlerinin ödenmişolmasıhalinde, genel sağlık sigortasıprimi ödenmişbu sürelere ilişkin borçlanma tutarının % 20’si”ibaresi, dördüncüfıkrasının (b) bendindeki “(c) bendine göre,”ibaresinden sonra gelmek üzere “(i) bendine göre borçlananlar ise 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre,”ibaresi eklenmiştir.

b) Aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) 5510 sayılıKanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamışolmasışartıyla borçlanma tutarının tamamısigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir.”

MADDE 9 AynıYönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncüfıkrasında yer alan “belirlenen yaşın üzerinde olanlarla”ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 AynıYönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk işçileri”ibaresinden sonra gelmek üzere “hakkında”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 AynıYönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye’de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından isteğe bağlısigortalıolmak için talepte bulunanların isteğe bağlısigortalılık girişbildirgesinde beyan etmişolduklarıTürkiye’deki adresi ikamet adresi olarak esas alınır.”

MADDE 12 AynıYönetmeliğin 94 üncümaddesinin altıncıfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalıların aynıay içinde isteğe bağlısigortaya prim ödeyebilmeleri için ayrıca belge istenmez. Bu sigortalılardan 4857 sayılıKanuna göre kısmi süreli işsözleşmesi ile çalışanların istekleri halinde işsizlik sigortasıprimlerinin sigortalıve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortasıprimi alınır. İsteğe bağlısigortalılardan işsizlik sigortasıprimini ödeyenlerin, işsizlik sigortasıprimini ait olduğu ayıtakip eden ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortasıprimi ödeme hakkıdüşer.”

MADDE 13 AynıYönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İsteğe bağlısigortalılığınısona erdirme talebinde bulunanların dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği aya ait prim borcu bulunmamasıhalinde talep tarihinden, talepte bulunulan aya ait prim borcu bulunmasıhalinde ise talep tarihinden önceki primi ödenmişayın sonundan,”

MADDE 14 AynıYönetmeliğin 96 ncımaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ay içerisinde Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 günden az çalışmasıbulunanlardan aylık çalışma süresini isteğe bağlısigorta primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanlar ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanların bu süreleri (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.”

MADDE 15 AynıYönetmeliğin 97 nci maddesinin üçüncüfıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Kanunun 4 üncümaddesi ile isteğe bağlısigortalılık hükümleri ve 506 sayılıKanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalıolmayan, kendi sigortalılıklarından dolayıbu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşınıdoldurmuşolanlardan; kamu idarelerinde çalışanlar hariçolmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prime esas kazançlarıKanunun 82 nci maddesinin alt ve üst sınırlarıarasında olmak kaydıyla kendilerince belirlenir.

(5) Ticari taksi, dolmuşve benzeri nitelikteki toplu taşıma aracıişyerleri ile Kanunun 4 üncümaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli işsözleşmesi ile bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıklarıkişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı10 günden az olan kişilerin, 30 gün üzerinden  prime esas kazançlarıKanunun 82 nci maddesinin alt ve üst sınırlarıarasında olmak kaydıyla kendilerince belirlenir.

(6) 1/3/2011 tarihinden itibaren bu maddenin dördüncüve beşinci fıkralarında belirtilen sigortalılardan, 2011 yılıiçin Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazançalt sınırının on sekiz katıüzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katınıgeçmemek üzere prim alınır.”

MADDE 16 AynıYönetmeliğin 102 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “ile yine örneği Ek-9/B’de bulunan aylık fiilîhizmet süresi zammıprim belgesini,”ibaresi “, örneği Ek-9/B’de yer alan aylık fiilîhizmet süresi zammıprim belgesi ve Ek-9/B1’de yer alan yıllık fiilîhizmet süresi zammıprim belgesi ile örneği Ek-9/C ve Ek-9/C1’de yer alan yıllık itibari hizmet süresi prim belgesini,”şeklinde, “sigortalıyıçalıştırmaya son verdiği durumda”ibaresi “sigortalıçalıştırmadığıtakdirde”ve “15 gün”ibaresi “onbeşgün”şeklinde değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkrasında yer alan “ve aylık fiili hizmet süresi zammıprim belgesini,”ibaresi “, aylık/yıllık fiili hizmet süresi zammıprim belgesini ve yıllık itibari hizmet süresi prim belgesini,”şeklinde değiştirilmiştir.

c) Üçüncüfıkrasında yer alan “Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek”ibaresi “Bu maddenin birinci fıkrasıuyarınca”ibaresi şeklinde değiştirilmişve aynıfıkraya (a) bendinde yer alan “geriye yönelik olarak”ibaresinden sonra gelmek üzere “ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin”ibaresi ile aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılıAile Hekimliği Pilot UygulamasıHakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılandan, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıolan ve her ayın 1’i ila 30’u arasındaki maaşödemeleri çalışılan ay sonuçlarının il sağlık müdürlüklerine bildiriminden itibaren onbeşgün içinde yapılan aile hekimleri ve aile sağlığıelemanlarına ait aylık prim ve hizmet belgeleri, maaşödemelerinin yapılmasıgereken tarihten,”

ç) Onuncu ve onbirinci fıkralarıyürürlükten kaldırılmıştır.

d) Ondördüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(14) Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuşdiğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlıortaklıklarıile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlasıkamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılıBankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu işsözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığıaylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.”

e) Onbeşinci fıkrasında yer alan “15”ibaresi “onbeş”şeklinde değiştirilmiştir.

f) Onaltıncıfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Kamu idarelerinde işakdi askıya alınanlar ile Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıolanlardan ilgili kanunlar uyarınca aylıksız izinli sayılanlar hariçolmak üzere yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmez. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlardan aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerekmeyenler için genel sağlık sigortasıpriminin alınmasına esas tahakkuk işlemi Kurumca yapılır.”

MADDE 17 AynıYönetmeliğin 108 inci maddesinin;

a) Dördüncüfıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) 5258 sayılıAile Hekimliği Pilot UygulamasıHakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılandan, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıolan ve her ayın 1’i ila 30’u arasındaki maaşödemeleri çalışılan ay sonuçlarının il sağlık müdürlüklerine bildiriminden itibaren onbeşgün içinde yapılan aile hekimleri ve aile sağlığıelemanlarının primleri, maaşödemelerinin yapılmasıgereken tarihten,”

b) Aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Bu maddede belirtilen prim ödeme yükümlüleri adına üçüncükişiler tarafından yapılan ödemeler de kabul edilir. Bu durum prim ödeme yükümlüsünüdeğiştirmez ve üçüncükişiler lehine bir hak doğurmaz.”

MADDE 18 AynıYönetmeliğin 111 inci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “çıkarılacak bir genelge ile açıklanır”ibaresi “özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 AynıYönetmeliğe aşağıdaki ek 1 inci ve ek 2 nci maddeler eklenmiştir.

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı

EK MADDE 1 (1) Kamu idarelerinin tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılanlar hariçolmak üzere, Kanunun 4 üncümaddesi ile isteğe bağlısigortalılık hükümleri ve 506 sayılıKanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalıolmayan, kendi sigortalılıklarından dolayıbu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşınıdoldurmuşolanlardan; tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, örneği Kurumca hazırlanan ve Kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip onaylanmışbelgeleri ile talepte bulunduklarıtarihten itibaren sigortalısayılırlar.

(2) Bu madde kapsamındaki sigortalılık; Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasına istinaden sigortalıolarak çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıklarıtarihten, sigortalılıklarınısona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden, prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmişson günden, gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmışolmak şartıyla talep tarihinden, ölen sigortalının ise ölüm tarihinden itibaren sona erer.

(3) Bu madde kapsamındaki sigortalıların Kanunun 4 üncümaddesi kapsamında çalışmaya başlamalarıhalinde, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıklarıçalışmaya başladıklarıtarihten bir gün önce sona erer. Kanunun 4 üncümaddesi kapsamındaki çalışmanın sona ermesi halinde, bu madde kapsamındaki çalışmasının devam etmesi kaydıyla çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıklarıkendiliğinden başlar.

(4) Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalısayılırlar. Bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kollarıbakımından yalnızca işkazasıve meslek hastalığısigortası, uzun vadeli sigorta kollarıyönünden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıile genel sağlık sigortasıhükümleri uygulanır.

(5) Bu madde hükümlerine tabi sigortalıların sürekli işgöremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlüborçlarının ödenmişolmasışartıaranır.

(6) Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırıarasında olmak kaydıyla sigortalıtarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim öderler. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si işkazasıve meslek hastalıklarısigortasıprimidir.

(7) Bu madde kapsamındaki sigortalıların primlerinin yılda bir veya birden fazla dönem halinde ödenmesini ve ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir.

(8) Bu madde kapsamındaki sigortalılar ile ilgili olarak bu maddede aksine hüküm bulunmamasıkaydıyla Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Kısmi süreli çalışan şoför ve sanatçıların sigortalılıkları

EK MADDE 2 (1) Ticari taksi, dolmuşve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracıişyerleri ile Kanunun 4 üncümaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli işsözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıklarıkişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.

(2) Kanunun ek 6 ncımaddesi kapsamında sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da bunların üye olduklarımeslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin Kuruma yapıldığıtarihten itibaren başlar, birinci fıkrada belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sona erer.

(3) Kanunun ek 6 ncımaddesi kapsamındaki sigortalılar hakkında; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıile genel sağlık sigortasıve istekleri halinde işsizlik sigortasıhükümleri uygulanır. Bu sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazançalt ve üst sınırıarasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim öderler. Bu prim oranının % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortasıprimidir. İşsizlik sigortasına tabi olmayıisteyenlerin, sigortalıve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortasıprimini ait olduğu ayıtakip eden ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortasıprimini ödeme haklarıdüşer.

(4) Bu madde kapsamında ödenen primler, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilir.

(5) Kanunun ek 6 ncımaddesi kapsamında tam süreli çalışma ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar ile 506 sayılıKanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sigortalılar ve kendi sigortalılıklarından dolayıgelir veya aylık almakta olanlar, birinci fıkrada belirtilen çalışma durumlarınedeniyle ayrıca sigortalıolmazlar.

(6) Kurum, bu madde kapsamındaki sigortalıların Kanunun diğer hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma durumlarınıdikkate alarak prim ödeme gün sayılarınıve prim ödeme sürelerini belirlemeye, bu sigortalılarıçalıştıranlara ve çalıştıranların bağlıolduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarınıbildirmeleri, bu madde veya bu Kanunun uzun vadeli sigorta kollarınıihtiva eden sigortalılık statüleri kapsamında sigortalılık kontrolünden sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıklarısüre içerisinde sigortalılıklarının devam edip etmediği ve Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin periyodik kontrolünüsağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.

(7) Kanunun ek 6 ncımaddesi kapsamında bulunan sigortalılarıçalıştıranlar ile bunların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara bu madde uyarınca getirilecek bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 102 nci madde uyarınca idari para cezasıuygulanır.

(8) Kanunun ek 6 ncımaddesi kapsamındaki sigortalılar ile ilgili olarak, bu maddede aksine hüküm bulunmamasıkaydıyla Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 20 AynıYönetmeliğin geçici 6 ncımaddesinin beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 1479 ve 2926 sayılıkanunlara göre aylık almakta olanlarla Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmalarınedeniyle geçici 2 nci maddeye göre aylık bağlanacaklara aylık bağlamaya esas tüm hizmetleri dikkate alınmak kaydıyla on yıl süreyle hastalık sigortasıve genel sağlık sigortasıveya genel sağlık sigortasıprimi ödememişolanlardan, hastalık sigortası, sağlık sigortasıve genel sağlık sigortasıprimi kesilmişolan süreler düşülmek kaydıyla, aylıklarının % 10’u oranında ve 10 yılıtamamlayacak süreyle genel sağlık sigortasıprimi kesilir. 10 yıldan az hastalık, sağlık ve genel sağlık sigortasıprimi ödenmişbirden fazla dosyadan aylık almasıhalinde aylık miktarıyüksek olan dosyadan sağlık kesintisi yapılır. Kendi sigortalılığınedeniyle alınan gelir/aylık veya 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamıdışındaki statülerden bağlanan gelir/aylık nedeniyle genel sağlık sigortalısısayılanlardan ayrıca sağlık primi kesintisi yapılmaz. Hem gelir hem aylık alanlardan aldığıgelir nedeniyle genel sağlık sigortalısısayılanlardan sağlık kesintisi yapılmaz. 25/2/2011 tarihinden önce yapılan kesintiler iade edilmez.”

MADDE 21 AynıYönetmeliğin geçici 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Personel mevzuatına göre almışolduklarıdisiplin cezasısonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılıKanun uyarınca haklarında verilmişdisiplin cezalarıbütün sonuçlarıile ortadan kaldırılanların, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2011 tarihine kadar Kuruma müracaatlarıhâlinde, görevlerinden ayrıldıklarıtarih ile göreve başladıklarıtarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemişsüreleri, görevlerinden ayrıldıklarıderece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemişveya borçlanmak istedikleri sürenin her üçyılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumlarıitibarıyla 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 36 ncımaddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayıile çarpımısonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarıborçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borçtutarının tamamı31/12/2014 tarihine kadar kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödenir.

(4) 5434 sayılıKanuna tabi çalışmakta iken 1402 sayılıSıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk SilâhlıKuvvetlerinin yönetime elkoyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, herhangi bir nedenle hizmet sayılmayan gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarınıbelgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar talepte bulunmasıkaydıyla, gözaltına alındığıveya tutuklandığıtarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin talep tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranlarıesas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının borcun tebliğtarihinden itibaren altıay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi hâlinde hizmet sürelerine eklenir. Borçlanılan süreler 5434 sayılıT.C. Emekli SandığıKanununun geçici 205 inci maddesine göre yaştespitinde dikkate alınmaz. 25/2/2011 tarihine kadar, kendi sigortalılıklarından dolayısosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmışolanlar ile bu kapsamdaki sürelerin tamamıherhangi bir şekilde sigortalılık hizmeti olarak değerlendirilmişolanlar bu madde uyarınca borçlanamazlar. Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmayan ya da toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden borçlanacaklarıbu süreler ile birlikte emekli veya yaşlılık aylığına veya gelire hak kazanacak olanlara, geçmişe yönelik aylık ve farkıödenmez. Bu madde kapsamında borçlandırılan süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 22 AynıYönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Çakışan sigortalılık statülerinin değerlendirilmesi

GEÇİCİMADDE 24 (1) Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynıanda tabi olunmasıhalinde 1/3/2011 tarihine kadar önce başlayan sigortalılık statüsüdikkate alınır, 1/3/2011 tarihinden itibaren ise bu Yönetmeliğin 14 üncümaddesinin dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.

Vergiden muaf kadın isteğe bağlısigortalılar

GEÇİCİMADDE 25 (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılıGelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralıbendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazançgetirici nitelikte yaptıklarınıvergi dairelerinden alacaklarıyazılar ile belgeleyen ya da denetim ve kontrolle görevli memurlarıtarafından yapılan denetim sonucu bu kapsamda olduklarıtespit edilen kadınlardan isteğe bağlısigortaya müracaat edenler ile isteğe bağlısigortalılıklarıdevam edenlerden bu madde uyarınca talepte bulunanlar; 2008 yılıiçin 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazançalt sınırının onbeşkatıüzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katınıgeçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıile genel sağlık sigortasıprimi öderler.

Tarımsal faaliyette bulunanların yaşhaddi

GEÇİCİMADDE 26 (1) 5510 sayılıKanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralıalt bendi kapsamında sigortalıolanlardan 1/10/2008 tarihi ile 24/2/2011 tarihi arasında 65 yaşınıdolduranların 25/2/2011 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde sigortalılıkları, 1/10/2008 tarihi ile 24/2/2011 tarihi arasında kalmak kaydıyla sigortalılığının sonlandırılmasına ilişkin dilekçelerinde belirttikleri tarih itibariyle sona erer.

Uzman ve usta öğretici borçlanma süreleri

GEÇİCİMADDE 27 (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlıher derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatıçerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarınımilli eğitim il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belgelerle bu çalışmalarınıbelgelemeleri kaydıyla, 25/2/2011 tarihinden önceki bu kapsamdaki çalışmalarından dolayıay içerisinde otuz günden eksik kalan sürelerini 41 inci madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri tarafından borçlanabilirler. Borçlanılan bu süreler 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır.

1402 sayılıSıkıyönetim Kanununa göre tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerin borçlandırılması

GEÇİCİMADDE 28 (1) 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılıSıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk SilâhlıKuvvetlerinin yönetime elkoyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarınıbelgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar talepte bulunmasıkaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazançalt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerinin; bu durumlarından dolayıdava açıp tazminat alanların borcun tebliğtarihinden itibaren altıay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamışolanların ise Hazinece ödenmesi suretiyle borçlandırılır. Bu şekilde borçlanılan süreler Kanunun dördüncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısıolarak değerlendirilir. Ancak, sigortalılık başlangıçtarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıçtarihini geriye götürmez.

(2) Birinci fıkraya göre borçlanma yapacaklardan Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi hizmeti bulunmayanların tescil işlemleri Kurumca re’sen yapılır.

(3) 25/2/2011 tarihine kadar, kendi sigortalıklarından dolayısosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmışolanlar ile bu kapsamdaki sürelerin tamamıherhangi bir şekilde sigortalılık hizmeti olarak değerlendirilmişolanlar bu madde uyarınca borçlanamazlar. Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmayan ya da toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden borçlanacaklarıbu süreler ile birlikte emekli veya yaşlılık aylığına veya gelire hak kazanacak olanlara, geçmişe yönelik aylık ve farkıödenmez. Bu madde kapsamında borçlandırılan süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz. 

1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılıKanuna tabi sigortalılar

GEÇİCİMADDE 29 (1) 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılıKanuna tabi sigortalıolanlar hakkında, 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılıKanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 23 AynıYönetmeliğin Ek-4, Ek-4A, Ek-5, Ek-5A, Ek-8 ile Ek-9 Açıklamalar kısmıekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesinde yer alan “Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,”ibaresi ile “belgesiyle belgeleyenler ile 65 yaşınıdolduranlardan talepte bulunanlar,”ibaresi, 3 üncümaddesinin (b) bendi, 4 üncümaddesinin (a) bendi ile 8 inci maddesinin (b) bendi 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

b) 7 nci maddesinde yer alan (d) bendi, 8 inci maddesinin (a) bendi, 12 nci, 16 ncımaddesinin (ç) ve (d) bentleri, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 22 nci maddesinde yer alan geçici 25 inci ve geçici 27 nci maddeleri 25/2/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

c) 1 inci maddesi, 2 nci maddesinde yer alan “Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar”ibaresi, 3 üncümaddesinin (a) bendi, 4 üncümaddesinin (b) ve (c) bentleri, 5 inci ve 6 ncımaddeleri, 7 nci maddesi ile eklenen (e) bendi ile onüçüncüfıkra, 15 inci maddesi, 16 ncımaddesinin (f) bendi, 19 uncu maddesi ile 22 nci maddesinde yer alan geçici 29 uncu maddesi, 23 üncümaddesinde yer alan Ek-9 Açıklamalar kısmı1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımıtarihinde,

yürürlüğe girer.

                MADDE 25 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110616-6.htm

Kategori: Birlikteik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!